Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien
ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling is niet mogelijk,
tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord. . [OF: annulering van de bestelling kan tot uiterlijk 3 dagen
na de plaatsing van de bestelling. Eventueel betaalde voorschotten worden in dat geval niet
terugbetaald.]


2. Goederen/diensten worden geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde termijn. Goederen
blijven de eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten.
Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden
gedragen door de koper vanaf het moment van verkoop van het goed..


3. De koper dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door de verkoper op een normale manier
kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen
tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet
is voldaan is de koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten
en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de verkoper te vergoeden.


4. De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele gebreken moeten
zo snel mogelijk en ten laatste 30 kalenderdagen na de levering door middel van een aangetekend
schrijven aan de verkoper worden gemeld. Na die termijn staat de verkoper enkel nog in voor verborgen
gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor zover de
goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover de verkoper de gebreken kende of behoorde
te kennen. De koper verwittigt de verkoper uiterlijk binnen de 5 kalenderdagen, na het ontdekken van
het verborgen gebrek, van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend
schrijven met een getailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken
schorten de betalingsverplichting in hoofde van de koper niet op.


5. Met uitzondering van hetgeen is omschreven in het vorige artikel, is de verkoper niet gehouden tot
welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons
geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. De aansprakelijkheid van
de verkoper is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen
geval kan de verkoper worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet
beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement
of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de koper als aan derden. De verkoper
draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet
of zware fout. De koper dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.


6. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur [ contant betaalbaar] /
[betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum]. In geval van wanbetaling van het geheel of
een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige
ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een forfaitaire
vergoeding van 10 %, met een minimum van 50 EUR. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van

de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele
toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht
op schadevergoeding.


7. Wanneer de koper zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de verkoper het recht om, na
ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven
binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.


8. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.